» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

MINERALS TECHNOLOGIES

Mã WVB : USA000034148 Quốc gia : United States of America
Ngành công nghiệp SIC : INDL INORGANIC CHEMICALS (2810) ISIN : US6031581068
Ngành công nghiệp FTA : CHEMICALS-DIVERSIFIED (622)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company develops, produces, and markets various specialty mineral, mineral-based, and synthetic mineral products, and supporting systems and services worldwide.
Số điện thoại : 1 302 658 7581 Số Fax :
Chủ tịch : DOUGLAS T DIETRICH Kiểm toán : KPMG LLP
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : DOUGLAS T DIETRICH

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 5.75  
Operating Margin (%) 9.44  
Return on Assets (%) 3.61  
Return on Equity (%) 7.66  
Employees 4,070  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2022)
Income Statement
('000 USD )
Sales/Total Revenue 2,125,500  
EBITDA 303,800  
EBIT 208,300  
Net Income 122,200  
Balance Sheet
( '000 USD)
Total Current Assets 1,070,500  
Total Assets 3,401,600  
Current Liabilities 502,600  
Total Liabilities & Debt 1,788,400  
Total Equity 1,613,200  
Cashflow
( '000 USD)
Net Income/Staring Line 126,300  
Cash from Operating 105,700  
Cash from Investing -101,600  
Cash from Financing -34,100  
Cash & Equivalent Yr End 247,200